سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی خانه در همه ی آثار
 • جستجوی می باش چو خار در نظامی گنجوی
 • جستجوی گلیم بخت کسی در عراقی
 • جستجوی هژبر در قاآنی
 • جستجوی الهی در رضی الدین آرتیمانی
 • جستجوی کوثر در همه ی آثار
 • جستجوی شبنم در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی در شهپر جلال در بیدل دهلوی
 • جستجوی گوارا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165