سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی دو عاقل را نباشد کنین در سعدی
 • جستجوی گردش روزگار در حافظ
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی منفعت طلبی در بیدل دهلوی
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی گذشت در همه ی آثار
 • جستجوی ساقی در حافظ
 • جستجوی عطار در عطار
 • جستجوی شب بخیر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165