سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی مومن در همه ی آثار
 • جستجوی شه در همه ی آثار
 • جستجوی یار در عراقی
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی ریا در همه ی آثار
 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • جستجوی آهن در حافظ
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • جستجوی هیچ در مولوی
 • جستجوی وصل یاران در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165