سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی موی در همه ی آثار
 • جستجوی زمانه در همه ی آثار
 • جستجوی سعدی در همه ی آثار
 • جستجوی ا ی مرغ سحر در سعدی
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی ماه در حافظ
 • جستجوی خالی در همه ی آثار
 • جستجوی خواجو در همه ی آثار
 • جستجوی برق شمشیر در فردوسی
 • جستجوی لاله در صائب تبریزی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165