سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی دعای زنده دلانت رفیق در حافظ
 • جستجوی زهی در همه ی آثار
 • جستجوی چشمان در همه ی آثار
 • جستجوی فرض در همه ی آثار
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی ختم کن این گفتگو در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در سعدی
 • جستجوی وصال در همه ی آثار
 • جستجوی رخسار در صائب تبریزی
 • جستجوی بار در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165