سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی دوست در فیض کاشانی
 • جستجوی عمل به رؤیا در همه ی آثار
 • جستجوی دشمن در همه ی آثار
 • جستجوی سیمبر در همه ی آثار
 • جستجوی فاش بنده عشق در همه ی آثار
 • جستجوی کشتن در همه ی آثار
 • جستجوی ورع در همه ی آثار
 • جستجوی وصال در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی ید فلک در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165