سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165