سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی


تعداد ابیات منتشر شده : 373712