سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

تعداد ابیات منتشر شده : 510165