سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط


تعداد ابیات منتشر شده : 288239