سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی


تعداد ابیات منتشر شده : 249953