سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

آیا این شعر را می پسندید؟
تعداد ابیات منتشر شده : 61580