سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165