سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی


تعداد ابیات منتشر شده : 373712