سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عنصری

تعداد ابیات منتشر شده : 510165