سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

تعداد ابیات منتشر شده : 466260