سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان


تعداد ابیات منتشر شده : 288239