سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی


تعداد ابیات منتشر شده : 373712