سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

تعداد ابیات منتشر شده : 466260