سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

 • جستجوی سبک مغزی در صائب تبریزی
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی امید در حافظ
 • جستجوی نه سیم نه دل در همه ی آثار
 • جستجوی ابمرغ سحر در سعدی
 • جستجوی امتحان در همه ی آثار
 • جستجوی دست شکر در سعدی
 • جستجوی از خون دل نوشتم در حافظ
 • جستجوی مرغ در انوری
 • جستجوی بوی جوی در خاقانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712