سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی


تعداد ابیات منتشر شده : 367921