سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی


تعداد ابیات منتشر شده : 380496