سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

 • جستجوی ساغر در حافظ
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی باغ در همه ی آثار
 • جستجوی بیا عقل در عبید زاکانی
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی نمایش در همه ی آثار
 • جستجوی نیست در همه ی آثار
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی مرگ پدر در همه ی آثار
 • جستجوی پیمانه ام ز رعشه پیری به خاک ریخت در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 407782