سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

تعداد ابیات منتشر شده : 502039