بعد من کان مؤمنا بالله

و بیوم ینال فیه جزاه

مصطفی کش جوامع الکلم است

که بدان سلک شرع منتظم است

ور نباشد سخن فروشی خوش

رخت بر ساحل خموشی کن

گر کند عقل و شرع حکم سخن

تو به طبع و هوا خموش مکن

گفت و گویی کلید صدق و صواب

نه که گردد مزید بعد و حجاب

ور ز خاموشی اش نصیب افتاد

بایدت لب به گفت و گوی گشاد

نفس تو گر ز نطق یابد قوت

لب ببند از سخن به مهر سکوت

ور حریصی به داده شو خرسند

جز قناعت شعار خود مپسند

گر بخیلی به جود کوش و کرم

بذل دینار پیشه ساز و درم

از هواهای نفس خود وا کن

هر صفت را به ضد مداوا کن

 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • جستجوی جای خالی در همه ی آثار
 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی نه سیم نه دل نه یار داریم در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474627