تا ز مصنوع و ز صانع هست پیدا نزد عقل

هم علامات حدوث هم امارات قدم

اوصاف تو پیرایهٔ اشراف جهان

الطاف تو سرمایهٔ اصناف بشر

انعام تو در برج مروت اختر

اکرام تو در درج فتوت گوهر

جود تو جسم کرم را چو روان

هنرت چشم کرم را چو بصر

قدر تو هست چو جوزا بجلال و بخطر

صدر تو گشته چو دریا بسخا و بهنر


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی گردش روزگار در حافظ
 • جستجوی مو در همه ی آثار
 • جستجوی موی در همه ی آثار
 • جستجوی ناگفته سخن در بیدل دهلوی
 • جستجوی دست طمع چو پيش كسان ميكني دراز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288239