او را بطلب تا که بیابی او را

غیرش چه کنی غیر چرا می جویی

از بهر خدا اگر خدا می جویی

می دان که خدا را به هوا می جویی

ای نور دو چشم و ای خلیل اللّه من

سجاده نشین نعمت اللّه تویی

در عالم حسن بر همه شاه تویی

خوبان همه چون ستاره و ماه تویی

با عقل حدیث عشق گوئی هی هی

در کتم عدم وجود جوئی هی هی

موجی و حباب نزد ما هر دو یکی است

بر آب نشسته آب جویی هی هی

در کتم عدم وجود جویی هی هی

با ما سخنی ز ذات گویی هی هی

جامی و شراب و عاشق و معشوقی

یک دم به خود آ که خود تو اویی هی هی

با عقل حدیث عشق گویی هی هی

در کتم عدم وجود جویی هی هی

سوزد سبحات وجه او دیدهٔ ما

گر پردهٔ وجه برگشاید هی هی

تعداد ابیات منتشر شده : 474537