قرائت چیست با حق راز گفتن

نیاز خویش با حق باز گفتن

خشوع مومنان جان نماز است

از آن معنی که با او دوست راز است

به نام خویش کردم ختم و پایان

الهی عاقبت محمود گردان

غرض زین جمله آن کز ما کند یاد

عزیزی گویدم رحمت بر او باد

نشان ناشناسی ناسپاسی است

شناسایی حق در حق شناسی است

به چشم منکری منگر در او خوار

که گلها گردد اندر چشم تو خار

ببین منقول و معقول و حقایق

مصفا کرده در علم دقایق

تامل کن به چشم دل یکایک

که تا برخیزد از پیش تو این شک

زبان سوسن او جمله گویاست

عیون نرگس او جمله بیناست

در او راز دل گلها شکفته است

که تا اکنون کسی دیگر نگفته است

تعداد ابیات منتشر شده : 474567