باد فرخنده عید بر تو و باد

از تو مقبول طاعت رمضان

رتبت جاه تو سپهر محل

سطوت بأس تو زمانه توان

تو گشاده دهان به حل و به عقد

دهر در مدح تو گشاده دهان

تو میان بسته پیش تخت ملک

پیش تو روزگار بسته میان

با طرب خیز و با نشاط نشین

در شرف پای و در بزرگی مان

همه ساله ز بخت یاری بین

همه مدت به کام دولت ران

چرخ را بی خلاف محکم باد

در وفاق هوای تو پیمان

تا بود متفق ز هفت انجم

در تن این مختلف چهار ارکان

داد شادی بده به جام نبید

باز داد از لب بتان بستان

دیده عقل را به نقش بهار

قدرت کردگار گشت عیانتعداد ابیات منتشر شده : 288239