طبع و دل و طبل و علم و رأی تو بنیاد

فتح و ظفر و نصرت و پیروزی و اقبال

تا از پس و پیشینه کم و بیش و بدو نیک

تا در تک و پویند شب و روز و مه و سال

اندر خطر زخم تو چو نال شود کوه

وندر نظر رحم تو چون کوه شود نال

تا معدن اعدا به تو اطلال ندیدند

ظاهر نشد از عدل تو کیفیت اطلال

ور قوت عدل تو بصلصال رسیدی

بی روح بجنبیدی در ساعت صلصال

گر وهم تو بر خاطر ابدال گذشتی

در علم ابد چنگ زدی همت ابدال

آنی که ز کردار تو آرد گهر استاد

آنی که ز گفتار تو سازد هنر استال

دیو از الم خشت تو بر خشت زند سر

کوه از فزع گرز تو در برز کشد یال

گه عقل پریشان کند از جرعه شمشیر

گه هوش خروشان شود از دره طبال

بر خاک زمین وصل کند باد هوا ابر

وز باد هوا باز کند خاک زمین بال


 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در حافظ
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی نادان در همه ی آثار
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی سیمین ساق در همه ی آثار
 • جستجوی ایران در همه ی آثار
 • جستجوی ناگفته سخن در بیدل دهلوی
 • جستجوی صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 414975