سیمین ساق، بانک شعر پارسی

خار سه سویست هر چون کش نهی

در خلد وز زخم او تو کی جهی

کف او گویی آتش بود و سیم سپند

زان نگیرد نفسی در بر او سیم قرار

نشترِ رقّت فرو برم به رگِ جان

وزمژه خونابِ ابروار بگریم

از آن چون مهر زر دایم فرو بستست کار من

که مهر زر نمی ورزد دل بی مهر چون سنگت

نفس زین سانست زان شد کشتنی

اقتلوا انفسکم گفت آن سنی

آنکه گر آلای او را گنج بودی در عدد

نیستی جذر اصم را غبن گنگی و کری

شب یوسف چو بگذشت از درازی

طلوع صبح کردش کارسازی

در آرزوی خط تو خوبان سپاه

بر روی همی کشند خطهای سیاه

دل همیخواهد که قربانت شود در عید وصل

جام لاغر را بپرور شیوهٔ این کار ده

به کوه ار ستیزند شیران به جنگ

به پیکان ربایند خال از پلنگ


 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی چاره در مولوی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی فراق در عنصری
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288267