سیمین ساق، بانک شعر پارسی

این شد آن را به بوسه مرهم داغ

آن شد این را به خنده غنچه باغ

اگر ز بزم جنون ساغرت به چنگ افتد

چو گرد باد توان کرد در بیابان رقص

از پی عدل و فضل شاهانه

گور با شیر گشت همخانه

افتاده زمین به حضرت او

گردونش به خدمت ایستاده

از قناعت دستگاه شکر می گردد وسیع

کاسه گردون پر از نعمت ز چشم سیر ماست

ایستادم به پیش آن درگاه

چه دری ، لا اله الا الله !

از هوس هر دم به رنگی جلوه آرا می شویم

از پر طاوس، گویا خامه تصویر ماست

ای شهنشه ز روی استحقاق

از پی ملکت همه آفاق

اجتهادی می کند با حزر و ظن

کار در بوکست تا نیکو شدن

افتاده در زبان خلایق حدیث من

با تو به یک حدیث مجالی نیافته

تعداد ابیات منتشر شده : 505890