سیمین ساق، بانک شعر پارسی

اتل را راند در زیر درختی

به زیر سایه آسودیم لختی

از تنکرویان تبرا کن که با آن لنگری

چون در آب افتد وقار سنگ خفت می شود

ازجنون ما و من بر زندگی دقت مچین

چون نفس تنگی کند صبح قیامت می شود

ای خرد کرده سرفراز ترا

سر نگونسار کرده آز ترا

این زکات و هدیه و ترک حسد

هم گواهی دادنست از سر خود

این نماز و روزه و حج و جهاد

هم گواهی دادنست از اعتقاد

از لجاج خویشتن بنشسته ای

اندرین تنگی کف و لب بسته ای

اگر خواهی کباب آدمیزاد

ز « سنسن » عصر شو تا « طاهرآباد»

اگر منصور اینجا مردمائی

حقیقت مرد صاحبدرد مائی

اگر خواهی گذشت از سر حقیقت

نهم من بر سرت افسر حقیقت

تعداد ابیات منتشر شده : 466260