سیمین ساق، بانک شعر پارسی

ای سیه چشم ! خروپف تا چند

نخره کوته که شد سپیده بلند

ای گشایندهٔ خزاین جود

نقش پیوند کارگاه وجود

از بصیرت نیست پوشیدن ز دنیا چشم خود

چشم عبرت بین اگر باشد، تماشا بهترست

ادب نایدم بیش ازین در ضمیر

کزان سازم آرایش مدح پیر

ای فلک ز آفتاب و از یارش

خلفی یافتی نکو دارش

از بسی بحرها به زورق زر

برگذشتی ز موج ناشده تر

امیدوارم اگر صد رهم بیندازی

که بار دیگرم از روی لطف بنوازی

اساسی چه باید به عیوق برد

که فردا به بیگانه خواهی سپرد

اگر من شوم کشته بر دست تو

ز دریا نهنگ آورد شست تو

از اول گرچه بود او صاحب راز

گمانش باالیقین آمد باعزاز

 • جستجوی منتظر در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی گنج در همه ی آثار
 • جستجوی آینه در همه ی آثار
 • جستجوی شبی دلبر مس در همه ی آثار
 • جستجوی شفا در همه ی آثار
 • جستجوی اگر گوهر بی در باباطاهر
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی عدل در همه ی آثار
 • جستجوی می دارمت در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 509595