سیمین ساق، بانک شعر پارسی

از لب سیراب او امیدوار بوسه را

هر جواب خشک، تیغ آبدار دیگرست

اگر تو پرده بر این زلف و رخ نمی پوشی

به هتک پرده صاحب دلان همی کوشی

اسرار دل ز هرچه درد پرده مفت گیر

مشتاق یک صداست بهم خوردن دو کف

ای که بی دوست به سر می نتوانی که بری

شاید ار محتمل بار گرانش باشی

از لقای تو خیره شد خورشید

وز سخای تو مُرد طفل امید

اگرش چشم تیزبین بودی

گفت و گویش نه اینچنین بودی

اگر سربسر تن بکشتن دهیم

وگر ایرجی تاج بر سر نهیم

از آن نار بن تا به وقت بهار

گهی نار جوید گهی آب نار

ازیشان ز صد نامور ده بماند

کسی را که بد اختر بد براند

از رونق کمال تعین حذر کنید

دکان مه پُر است ز آرایش کلف

 • جستجوی خانه در همه ی آثار
 • جستجوی می باش چو خار در نظامی گنجوی
 • جستجوی گلیم بخت کسی در عراقی
 • جستجوی هژبر در قاآنی
 • جستجوی الهی در رضی الدین آرتیمانی
 • جستجوی کوثر در همه ی آثار
 • جستجوی شبنم در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی در شهپر جلال در بیدل دهلوی
 • جستجوی گوارا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165