سیمین ساق، بانک شعر پارسی

ازان کوه جنگ آورد بی گمان

فراوان سران را سرآرد زمان

اژدر رمحت بیوبارد ود خشک و تر

تیر تو گوید برافروزد شرار مر زغن

ای به عالم بی همال از فطرت و اصل و گهر

وی به گیتی بی مثال از فکرت و فهم و فطن

از کیسه فواضل انعام عام اوست

هر گوهر نفیس که کان در دکان نهاد

از سفال کهنه صد اسرار غیب

با تو بنمایم چو سر جام می

ای که داری خنده بر کوتاه دستی های من

باش چندانی که دولت در کنار آید مرا

اصفهان ز اقلیم چارم آسمان چارمست

سوی او عیسی صفت بی پا و سر باید شدن

احوال خود چه عرض کنم هر زمان همی

بینم مضرت تن و نقصان جان همی

القصه ز هرچه نام شادی دارد

در عالم عشق جز غمت حاصل نیست

از چین و شکنج گلشن به باغ

چون برگذرد باد فرودین



تعداد ابیات منتشر شده : 380525