سیمین ساق، بانک شعر پارسی

از درِ کار اگر درآیی تو

دانکه بر بام دین برآیی تو

اگرچه درد عشقت بی دوایست

دوایم عاقبت بیشک بقایست

اگرچه شرح بسیارت بگویم

دوای دردت اینجا گه بجویم

اردشیر بابکان بنهاد بر سر تاج داد

بازوی مردی به دفع تاجداران برگشاد

ای نسیم صبا ز روضه انس

برگذر پیش از آن که درگذریم

از تنور گرم نتوان نان خود را خام برد

گرمی هنگامه طفلان مرا دیوانه ساخت

ای امین الدین ربانی بیا

کز امانت رست هر تاج و لوا

از پی ضیف آسمان جلال

همه شب رو بسان طیف خیال

اسم خوانده به فعل آمده باز

همه خاموش و صید جوی چو باز

ای فروغ جمال تو خوبان

پرتو خوبی تو محبوبان

تعداد ابیات منتشر شده : 502039