سیمین ساق، بانک شعر پارسی

خرمن گل درآورید به بر

مغز بادام در میان شکر

خاک گردم تا برآیم ز انفعال ما و من

ورنه هرچند آب می گردم خجالت می شود

خواجه به زان نیافت بارگهی

ساخت اندر میانه کارگهی

خویش را چون درخت موسی دان

کامد از وی کلام حق به میان

خوان و مهمانی پی اظهار راست

کای مهان ما با شما گشتیم راست

خواه در صد سال خواهی یک زمان

این امانت واگزار و وا رهان

خرد از بد ترا نجات دهد

خرد از دوزخت برات دهد

خضر خانی که چون وحش شکاری

ز غمزه داشت در جان زخم کاری

خرد آمد مشاطهٔ جانت

خرد آمد چراغ ایمانت

خرد از تو تویی برد جاوید

آب را در هوا کشد خورشید

تعداد ابیات منتشر شده : 466260