سیمین ساق، بانک شعر پارسی

خوبان دگر که حال دیدند

از هر طرفی فرا دویدند

خرد دانش آموز تعلیم اوست

دل از داغداران تسلیم اوست

خضر بی رهبر اندران صحرا

نتوانست رفت برعمیا

خداوند بی نسبت بندگی

نه پیری در او نه پراکندگی

خاک ایران، بوم و برزن از تمدن خورد آب

جز خراسان خراب

خواستش می گوی بر وجه کمال

که نباشد نسبت جبر و ضلال

خوبان که نوای او شنیدند

در پردهٔ جامه جان دریدند

خاره در تفّ او چو خاره سبک

شوره بر سنگ او چو شاره تُنُک

خروش سواران و اسبان ز دشت

ز بانگ تبیره همی برگذشت

خروش بالهاتان اندر آن حین

رود از خانه سوی کوی و برزن

تعداد ابیات منتشر شده : 501619