سیمین ساق، بانک شعر پارسی

فکر غم گر راه شادی می زند

کارسازیهای شادی می کند

فکر را ای جان به جای شخص دان

زانک شخص از فکر دارد قدر و جان

فراوان ز توران سپه کشته شد

سر بخت تورانیان گشته شد

فهم زبان سوختگان سرمه داشته است

کرد انجمن خموش لب بی جواب شمع

فلکت به چنبر پوست کش چه ترانه ها که نمی زند

زتپانچه ای که خورد رخت نرسی به رمز صدا چه حظ

فراقنامهٔ سعدی عجب که در تو نگیرد

و ان شکوت الی الطیر نحن فی الوکنات

فتنه عالمی خرید و ببرد

خانه ویرانگری به خانه سپرد

فلاتون چو بشنید گفتار شاه

فرو شد به کار خود از کار شاه

فکم تمرر عیشی و انت حامل شهد

جواب تلخ بدیع است از آن دهان نباتی

فروزندهٔ مرد شد خواسته

کزو کارها گردد آراسته

 • جستجوی هی عمر در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی فروغ در صائب تبریزی
 • جستجوی موش حدیث در عبید زاکانی
 • جستجوی ایمان در همه ی آثار
 • جستجوی که بی مردی زنی را خرمی در وحشی بافقی
 • جستجوی چتر در همه ی آثار
 • جستجوی بهره در همه ی آثار
 • جستجوی مراد در حافظ
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507705