سیمین ساق، بانک شعر پارسی

فریبرز کاوس بر میمنه

سپاهی هه یک دل و یک تنه

فنا شو در دل خاک و عیان بین

پس آنگه شو محیط و جان جان بین

فکرت من در تو نیست در قلم قدرتیست

کاو بتواند چنین صورتی انگیختن

فقر را با نقشبندان تعلق کار نیست

هستی از تن پروران تا بوریا می بایدت

فرصت اینجا ترانهٔ عنقاست

گر توقف کنی شتاب فروش

فقه را بس شافعی و بوحنیفه شد پدید

وز ادب بس جاحظ و بس انوری گردن کشید

فرصت خاریدن سر نیست در پایان عمر

رخت پیش از سیل می باید برون از خانه ریخت

فخر ایران و فراهان خواجه بوالقاسم وزیر

آنکه کلکش وحشیان رارام کردی با صفیر

فرستاد بهری ز گردان بچاج

که جوید همی تخت ترکان و تاج

فلک گر نسخهٔ جمعیت امکان زند بر هم

تو روشن کن سواد سطری از زلف پریشانش

تعداد ابیات منتشر شده : 503494