سیمین ساق، بانک شعر پارسی

فرق نبود هر دو یک باشد برش

شاه نبود خاک تیره بر سرش

فرق بنهادم میان خیر و شر

فرق بنهادم ز بد هم از بتر

فرق چندین قدرت و عجز است اگر وا می رسی

گل به یاد آوردنم تا دل به دام آوردنش

فریدون بدان اژدها باره مرد

هم از قوت اژدهائی چه کرد

فنا چون کل شیئی هالک آمد

فنا اینجای راه سالک آمد

فریبنده گرسیوز پهلوان

بیامد بپیش برادر نوان

فرشته پران را برین ساده دشت

ازو آمدن هم بدو بازگشت

فنا جوی آخر کار و بقا یاب

در این عین فنا دید بقا یاب

فنا دیدم بقای جاودانی

بقا اندر فنا و زندگانی

فنا اندر بقا و دید جانان

ترا این درد و آنگه عین درمان

تعداد ابیات منتشر شده : 502039