سیمین ساق، بانک شعر پارسی

لاف وحدت زنی و مشرک وار

زیر کش در گرفته اصنامی

لبم بی آب چون دندان شانه است

ازین دندان کن آئینه سیما

لعل تو چون بهر من لیکن بود از بهر غیر

وه چه بود ار بهر من بود آن لب چون بهرمن

لاینصرف تویی ز بزرگان روزگار

وینک ز نام خویش مر این را دلایلی

لیک ازینسان هم نخواهد ماند روزی چند باش

تا ز جود خسروم بینی قرین خویشتن

لختی بگشت دولت هر جای وانگهی

هم سدّۀ جناب ترا کرد اختیار

لی حبیب حبه یشوی الحشا

لو یشا یمشی علی عینی مشی

لالهٔ سیراب داری زیر مشک اندر پدید

لؤلؤ خوشاب داری زیر لعل اندر نهان

لعبت زنجیر زلف حلقه جعد

بر جدایی دل نهاد و آرمید

لب تشنه ز آه دشنه می کرد

بر سینه ز آه دشنه می خوردتعداد ابیات منتشر شده : 380525