مگر شنیده نبودم که در بهشت برین

به مکر و شعبده با بوالبشر چه کرد ابلیس

مدارِ دور به هم برزد استقامتِ من

ز گفته های شنیع و ز کرده های خسیس

محرم ناسوت ما لاهوت باد

آفرین بر دست و بر بازوت باد

منم که با صدمات بلا مرا دادند

تنی عظیم حمول و دلی عظیم صبور

مزد یابد هر که او بر دشمنش لعنت کند

دشمنش لعنت فزون یابد ز ابلیس لعین

من ز سدرهٔ منتهی بگذشته ام

صد هزاران ساله زان سو رفته ام

مایه ی ایجاد، کز پر مایگی

کرده مهرش، طفل دین را دایگی

مکن ملامت و بر سوخته نمک مفکن

ز جنگ دست بدار و مرا عذاب مدار

مرا گر نقره و زر نیست دربار

که در پایت کشم خروار خروار

مهر رخ تو مشتری آسمان حسن

یاد لب تو بدرقهٔ کاروان جانتعداد ابیات منتشر شده : 206541