سیمین ساق، بانک شعر پارسی

محمد با علی فتحو فتوحست

محمد آدم و حیدر چو نوح است

محمد با علی ذات خدایند

که دمدم راز در جان مینمایند

محمد با علی بشناس ای دل

که تا باشی درون کون واصل

مرد بدنام مایهٔ ننگ است

زان سبب سوی ننگش آهنگ است

محمد با علی سالار دیناند

که ایشان درحقیقت پیش بیناند

محمد با علی هر دو یکی است

ندانم تا ترا اینجا شکی است

می کند بیخ سرور کهنه را

تا خرامد ذوق نو از ما ورا

می فشاند برگ زرد از شاخ دل

تا بروید برگ سبز متصل

مکن آتش و بار خود را فزون

که خاکی نگنجد به آب اندرون

مپرس از من که هیچم یاد کردی

که خود هیچم فرامش می نگردی

تعداد ابیات منتشر شده : 507705