سودت نکند به خانه در بنشستن

دامنت به دامنم بباید بستن

گر باز روند عالم و عالمیان

با رتبهٔ اجمال حق آیند عیان

چون حق به تفاصیل شئون گشت بیان

مشهود شد این عالم پر سود و زیان

پیدا آمد ز بحر ماهی انبوه

شد بحر ز انبوهی ماهی پنهان

بنگر به جهان سر الهی پنهان

چون آب حیات در سیاهی پنهان

با فیض خدا تا بابد تابان باد

مهر علمت مدام بر بام جهان

حاصل زدر تو دایما کام جهان

لطف تو بود باعث آرام جهان

زد خنده که: من بعکس خوبان جهان

در پرده عیان باشم و بی پرده نهان

با گلرخ خویش گفتم: ای غنچه دهان

هر لحظه مپوش چهره چون عشوه دهان

از باطن بحر موج بین گشته عیان

بر ظاهر بحر و بحر در موج نهان

تعداد ابیات منتشر شده : 27738