گر نباشد بهر بذلش زر برون ناید ز کان

ور ندارد عشق بزمش گل برون ناید ز خار

گر چه دارد هم وزیری و هم اسم خواجگی

هست در فرمان و معنی پادشاه کامگار

آنکه تا بر چرخ خواهد بود انجم را مسیر

بود خواهد بروجود او ممالک را مدار

خواجۀ دنیا ، ضیاءالدین نظام ملک شاه

آنکه فضلش هست در آفاق فضل کردگار

فخر می جویید هر دو ، بررسم امروز من

در حضور هر دو این معنی ز اصل افتخار

عقل گفتا : هر دوان باشید و مکنید این لجاج

من بگویم یک سخن ، باید بدین کرد اختصار

گفت آتش : راست گفتی ، لیک میدانی منم

در تو آن رکن حرارت کز تو آن آید بکار

باده گفتا:من مرکب گشته ام از چار طبع

چار یک باشی زنی ، چون تو یکی باشی ز چار

باده او را گفت : هر جسمی که یابی تو خوری

آتش او را گفت : بهتر جسم خواراز عقل خوار

باده گفتا : من زروی دلبران دارم صفت

گفت آتش : من زرای سر کشان دارم عیار

تعداد ابیات منتشر شده : 27738