هزاران درود و هزاران سلام

ز ما بر محمد علیه السلام

بدان ملک فرمانت هزمان دمان

که دشمنت را دوست پژمان روان

شه خسروان باد محمود تو

دل و جان از او شاد و از جود تو

ز خسرو براهیم شاه زمین

نوازنده باشی چنان کز تو دین

دو اسپت شب و روز چونانکه راست

وز ایشان رسی هر کجا کت هواست

دو چاکرت بر درگه از ماه و مهر

که دارند کارت روان در سپهر

جهان را تو بادی شه نیک بخت

که ناهید تاجت بود، ماه تخت

الا تا بود فرّ یزدان پاک

روندست گردون و استاده خاک

ازآن شاخ دارد به دنیا گذر

نصیب آمد از وی ترا بیشتر

سخاوت درختیست اندر بهشت

که یزدانش از حکمت محض کشت

تعداد ابیات منتشر شده : 510165