چون رشتهٔ شمع آتش بگیرد

از زخمهٔ من تار ربابم

شوقم فزون تر از بی حجابی

بینم نه بینم در پیچ و تابم

از چشم ساقی مست شرابم

بی می خرابم بی می خرابم

میندیش از کف خاکی میندیش

بجان تو که من پایان ندارم

ازل تاب و تب پیشنیهٔ من

ابد از ذوق و شوق انتظارم

بگوش من رسید از دل سرودی

که جوی روزگار از چشمه سارم

ز چشمم اشک چون شبنم فرو ریخت

که من هم خاکم و در رهگذارم

گذر نرمک ، پریشانم مگردان

ز سوز کاروانی یادگارم»

سحر می گفت خاکستر صبا را

«فسرد از باد این صحرا شرارم

هوای خانه و منزل ندارم

سر راهم غریب هر دیارم


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287573