جواب داد که توقیع های خواجه بود

به نامه ها بر مانند عقدهای گهر

چنان که گوهر در دست هیچ بازرگان

ندیده دیده ی گوهرفروش و گوهرخر

سفینه های خرد را فَواکه است و نُکَت

صحیفه های ادب را نوادرست و غُرَر

خزانه را عوض است آن ز تاج نوشروان

زمانه را بدل است آن ز باج اسکندر

همه نتیجه و پروردهٔ دماغ و دل است

همه نهاده و اَلفغده ی ضمیر و فکر

نه منعقد شده در سنگها ز گردش چرخ

نه رنگ یافته درکانها ز تابش خَور

نموده هر گهر آثار نعمت فردوس

گشاده هر هنر آثار حکمت داور

ضمیر سفته به الماس عقد هر گهری

ز دست طبع مر او را به رشته کرده هنر

سوال کردم کان عقدهای گوهر چیست

ز فخرگردن ایام را شده زیور

جواب داد که کلک وزیر شاه است آن

به حَلّ و عَقد جهان نایب قضا و قدرتعداد ابیات منتشر شده : 206512