تا توانم حدیث هجرش کرد

می رود صد هزار بیکارم

یاد وصلش کنم معاذالله

کی بود این محل و مقدارم

بار اندوه و رنج محنت او

بکشم زانکه دوستش دارم

همه با من جفا کند لیکن

به جفا هیچ ازو نیازارم

درد دل هر زمان فزون دارم

چه کنم بی وفاست دلدارم

هر غمی کز تو باشدم حقا

ای دو دیده به دیده بردارم

عهد و پیمان شکسته ای بر هم

سر برآورده ای خبر دارم

جز غم عاشقی ز بی سیمی

صد هزاران غم دگر دارم

داستانی ز غصهٔ همه سال

قصهٔ عمر جان شکر دارم

دل ربودی و قصد جان کردی

رسم و آیین تو ز بر دارم

تعداد ابیات منتشر شده : 59330