حسن روی تو نماینده ترست از طاوس

چنگ عشق تو رباینده ترست از شاهین

طیره از طرهٔ خوشبوی تو عطار ختن

خجل از عارض نیکوی تو صورتگر چین

ای جهان خاتم جان بخش ترا زیر نگین

آسمان را ز جمال تو نظر سوی زمین

از زمانت به خیر باد دعا

وز زمینت به مهر باد آمین

تا زمین را طبیعتست آرام

تا زمان را گذشتنست آیین

تا چو زین بسترم خلاص دهد

آستان تو باشدم بالین

خود نپرسی یکی ز روی عتاب

که چه می خواهد از من مسکین

آخر این روزگار جافی را

که به جاه تو دارد این تمکین

وانچنان سیر چون رخ شطرنج

به دلش زد به جنبش فرزین

تا تن از حادثات گشت ضعیف

تا دل از نایبات ماند حزینتعداد ابیات منتشر شده : 251670