مس و آهن ز زهره و بهرام

بهره مندند و نور یاب مدام

زین میان زر بود نتیجهٔ مهر

نقره فرزند ماه زیبا چهر

وین جمیع ار نفیس و گردونند

زادهٔ اختران گردونند

اصل و بنیاد این جواهر خاک

این دو روحند، با تو گفتم پاک

تا شد این خاک پر گهر گنجی

خلق نامبرده بر یکی رنجی

هم چنین از دریچهای دگر

حال و حکم نتیجهای دگر

وآنچه ملح و شبوب و زاجاتند

هم ز تاثیر این مزاجاتند

زان تمازج به مذهب هر مس

جسد قلع و سرب خیزد و مس

ور ظلمت عدیم نور شدند

وز مساوات و وزن دور شدند

نام جسمی چنین حدید بود

وین پس از مدتی مدید بود

تعداد ابیات منتشر شده : 27693