زین شهود آنچه سازدت مهجور

دیو رهزن بود مشو مغرور

به زبان درخت و سمع کلیم

می کند عرض خود کلام قدیم

بار خود دور کن که جز باری

در میان نیست سامع و قاری

هست رشحی دگر ازین منبع

کنت سمعا له فبی یسمع

گر کند جست و جوی حجت کس

حصر و هوالسمیع حجت بس

سمع خود را به حکم شرع و قیاس

عین سمع خدای پاک شناس

خویش را چون درخت موسی دان

کامد از وی کلام حق به میان

رخت خویش از میانه بیرون بر

پی به وحدتسرای بیچون بر

رغم طبع جهول و نفس عجول

جهد در عرض کن نه اندر طول

دور باش از تهتک و تعجیل

کام گیر از تأمل و ترتیل

تعداد ابیات منتشر شده : 466260