عیب پوشند و در هنر نگرند

گل و ریحان طیبات خورند

همچنین مؤمنان نیکوکار

از جهان طعمه های نیکوخوار

مگس شهد چون رود در باغ

دارد از غیر طیبات فراغ

که بود مؤمن بلند محل

به مثل راست همچو منج عسل

گفت خیرالبشر رسول خدای

آن فزون از همه به دانش و رای

بر هنر هر که عیب بگزیند

از میان گهر صدف چیند

هست در عیبها هنر بینی

از میان صدف گهر چینی

مرد دانا به هر چه در نگرد

عیب بگذارد و هنر نگرد

عیبها را همه ز خود دیدی

طعن آیینه کم پسندیدی

اگرش چشم تیزبین بودی

گفت و گویش نه اینچنین بودی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165