ازان لوح مجدول خرده دانان

رموز صنع حی پاک خوانان

ز خط سبزه خاکش لوح تعلیم

کشیده جوی آبش جدول از سیم

به رفت و روب باغ از خوب و ناخوب

کشیده سایه هر شاخ جاروب

ز باد و سایه وز بیدش هزاران

طپیده ماهیان بر جویباران

عنادل زان جلاجل نغمه پرداز

درین فیروزه کاخ افکنده آواز

ز جنبش لمعه های نور در ظل

دف گل را شده زرین جلاجل

به هم آمیخته خورشید و سایه

ز مشک و زر زمین را داده مایه

فروغ خور به صحنش نیم روزان

ز زنگاری مشبک ها فروزان

بدان هر مرغک انجیر خواره

دهان برده چو طفل شیر خواره

به سان دایگان پستان انجیر

پی طفلان باغ از شیره پر شیرتعداد ابیات منتشر شده : 251627