پدید آید ز غیب آن را گشادی

ودیعت در گشادش هر مرادی

ز ناگه دست صنعی در میان نه

به فتحش هیچ صانع را گمان نه

بود چون کار دانا پیچ در پیچ

به پیشش کوشش فکر و نظر هیچ

بسا قفلا که ناپیدا کلید است

برد او راه گشایش ناپدید است

به ملک جان بود شاه نکوبخت

مقام شه نشاید جز سر تخت

ز باغ لطف گلبرگیست خندان

گل خندان به بستان به که زندان

اشارت کرد کز زندانش آرند

بدان خرم سرابستانش آرند

هر احسان کاید از شاه نکوکار

به صد چندان بود یوسف سزاوار

جفایی گر رسد او را ز جافی

کنون واجب بود آن را تلافی

غم من چون گذشت از حد و غایت

به حالش کرد حال من سرایت


 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی شب نیست که در فراق رویت در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287600