امید وصال تو مرا عمر بیفزود

خود وصل چه چیزست چو امید چنین است

و فیه روایة

«یحسن الیه و شر بیت المسلمین بیت فیه یتیم یساء الیه»

شاد از بغم منی غمم بر غم باد

عشقی که بصد جفا کم آید کم باد

زیرا که من او را ز همه کس بگزیدم

ور زو بکسی نالم معذور نباشم!

از دوست بصد جور و جفا دور نباشم

ور نیز بیفزاید رنجور نباشم

سیلی باید که هر دو عالم ببرد

تا نیز کسی غمان عالم نخورد

ببینی بی نقاب آن گه جمال چهره قرآن

چو قرآن روی بنماید زبان ذکر گویا کن

یسقون من وره البریص علیهم

بر دی یصفق بالرّحیق السلسبیل

فترکته جرز السباع بنشئه

یضمن قلّة رأسه و المعصم

عدد ها هفده هزار و هفتاد است.

عدد لام الف چهار هزار و هفصد و بیست است.

تعداد ابیات منتشر شده : 510165