عدد سین پنج هزار و هشتصد و نود و یک است.

عدد لام سی هزار و چهار صد و سی و دو است.

عدد زای هزار و پانصد و نود است.

عدد کاف نه هزار و پانصد است.

عدد را یازده هزار و هفصد و نود و سه است.

عدد قاف شش هزار و هشتصد و سیزده است.

عدد ذال چهار هزار و ششصد و نود و هفت است.

عدد فا هشت هزار و چهار صد و نود و نه است.

عدد دال پنج هزار و ششصد و چهل و دو است.

عدد غین دو هزار و دویست و هشت است.

عدد خا دو هزار و چهار صد و شانزده است.

عدد عین نه هزار و دویست و بیست است.

عدد حا سه هزار و نهصد و نود و سه است.

عدد ظا هشتصد و چهل و دو است.

عدد جیم سه هزار و دویست و هفتاد و سه است.

عدد طا هزار و دویست و هفتاد و چهار است.

عدد ثا هزار و دویست و هفتاد و شش است.

عدد ضاد هزار و ششصد و هفده است.

عدد تا ده هزار و صد و نود و نه است.

عدد صاد دو هزار و سیزده است.

تعداد ابیات منتشر شده : 510165