عدد با یازده هزار و چهار صد و بیست و هشت است.

عدد شین دو هزار و دویست و پنجاه و سه است.

الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ او که وساوس می افکند در دلهای مردمان.

مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ (۶) از پریان و مردمان.

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (۱) بگو فریاد خواهم بخدای مردمان.

إِلهِ النَّاسِ (۳) خداوند مردمان.

خود تن بقضا در ده و خود سرکش باش

جز آن نبود که تو نخواهی، خوش باش!

منزلگه عشق تو دل احبابست

در قصّه عشق تو هزاران بابست.

بالنّفّاثات فی العقد النّساء اللّواتی یسلبن قلوب الرّجال بحبّهنّ. قال ابو تمام:

السّالبات الفتی عزیمته

در عشق توام کار بدانجای رسید

کز دیده خود دریغم آید رخ تو!

بپذیر مرا و رایگان دار

هر چند که رایگان گرانم.

چون با خودم از عدم کم ام کم

چون با تو بوم همه جهانم

ای دور ز چشم، با دلم یک جایی

پیدا بدلی، ز چشم ناپیدایی!

تعداد ابیات منتشر شده : 510165