گر می به جان دهندت بستان که پیش دانا

ز آب حیات بهتر خاک شرابخانه

گر سنگ فتنه بارد فرق منش سپر کن

ور تیر طعنه آید جان منش نشانه

عقلم بدزد لختی چند اختیار دانش

هوشم ببر زمانی تا کی غم زمانه

می برزند ز مشرق شمع فلک زبانه

ای ساقی صبوحی درده می شبانه

سعدی نرسد به یار هرگز

کاو شرمگن است و یار ساده

در گلشن بوستان رویش

زنگی بچگان ز ماه زاده

لعلش چو عقیق گوهرآگین

زلفش چو کمند تاب داده

وه وه که بزرگوار حوریست

از روزن جنت اوفتاده

خورشید که شاه آسمان است

در عرصه حسن او پیاده

خورشید و مهش ز خوبرویی

سر بر خط بندگی نهاده

تعداد ابیات منتشر شده : 505950