بدان کو فرو داشت کرد این سخن

به گردن فرو آمدش خون دن

اگر چه صراحی سخن گوی بود

ولیکن به غایت تنک روی بود

بلورین صراحی چو آب از سبو

فرو برد چون گشت روشن بر او

سبو راستی تلخ دادش جواب

که در گردن تو است خون شراب

راحی به خم گفت کای خم نخست

سبو خورد خون تو هست این درست

اگر می برم این سخن را فرو

مثال صراحی بود با سبو

فرو بردن زهر به پیش من

که بردن فروگاه گفتن سخن

که شاها مرا نیست حد جواب

بگویم اگر شاه بیند صواب

سر شمع مجلس ز می گرم بود

ز گرمی درآمد زبان را گشود

همین به که باشیم امروز شاد

ز کار گذشته نیاریم یاد


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561