بی خرد را ز خود نباشد سود

بود او آتش است و سودش دود

هرکه تدبیر رای بد نکند

ستد و داد بی خرد نکند

هرکجا رخ نهادی ای عاقل

تو به آیی چو بد نداری دل

مرد گرد درِ خرد گردد

تنگ میدان به گرد خود گردد

ای خرد کرده سرفراز ترا

سر نگونسار کرده آز ترا

عقل دست و زبان کوته دان

آرزو رأس مال ابله دان

مرد باشی به گاه بیع و شری

از ثریّا نیوفتی به ثری

ستد و داد را مباش زبون

مرده بهتر که زنده و مغبون

در سخاوت چنانکه خواهی ده

لیکن اندر معاملت بسته

مال بدهم پی جوانمردی

عقل ندهم به کس به نامردی

تعداد ابیات منتشر شده : 466260