زهرهٔ مردان نداری خدمت سلطان مکن

پنجهٔ شیران نداری عزم این میدان مکن

خواجه را این آیت اندر سمع کمتر می شود

بشنو این آیت که کل من علیها فان مکن

ناقد نقدی ولیکن نقد را آماده کن

کم بضاعت تاجری تو قصد در عمان مکن

اهل را در کوی معنی همچو مردان دستگیر

یار نااهلان مباش و یاد نا اهلان مکن

هر کجا مردی بد اکنون همچو تو تردامنند

چند گویی مرد هستم یاد نامردان مکن

این ترا معلوم گردد لیکن اکنون وقت نیست

کیست هر کو گر تواند گفت این کن آن مکن

عزم داری تا که خود بزغاله را بریان کنی

پس چو ابراهیم رو فرزند را قربان مکن

تیغ شرع از تارک بدخواه دین داری دریغ

شرط مردان این نباشد ای برادر آن مکن

پای بلقاسم ز پای بلحکم بشناس نیک

نیستی ایوب فرمان از دم کرمان مکن

ای به خواب غفلت اندر هان و هان بیدار شو

در ره معنی قدم مردانه و هشیار زن


 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خاک پا در همه ی آثار
 • جستجوی رجعت در همه ی آثار
 • جستجوی وارث در همه ی آثار
 • جستجوی دیو در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712