بندگی سید هر دو سرا

این چنین فرمود ما را از خدا

سقف جنت عرش کرسی زمین

خوش جنانی باشد ار یابی چنین

عرش اعظم تخت الرّحمن بگو

الرحیم از کرسی اعلا بجو

هر دو با هم جسم کلّی خوانده اند

خوش حکیمانه سخنها رانده اند

آن گهی باشد هیولا یاد دار

صورتی خوش بر هیولائی نگار

علم تفصیلی ز لوح دل بخوان

جامع علم قدر باشد چنان

بعد از این هر دو طبیعت گفته اند

در این معنی بحکمت سفته اند

نفس کل یاقوتهٔ حمرا بود

این کسی داند که او از ما بود

مرد و زن یعنی نفوس و هم عقول

فرع ایشانند این هر دو اصول

نفس کلیه از او حاصل شده

این و آن با یکدگر واصل شدهتعداد ابیات منتشر شده : 365511