یا رب که تو را چنین دلی حاصل باد

دایم به مقام جمع خود واصل باد

همه عالم به نور او روشن

نظری کن به نور دیدهٔ من

همه را رو به دوست از همه رو

وحده لا اله الا هو

همه حق است و خلق اینجا نیست

خلق ما جو که خلق با ما نیست

همه تسبیح حضرتش گویند

همه ناطق به رحمت اویند

همه پابند آن دلارامند

مرغ و دانه تمام در دامند

همچو غنچه تمام بگشوده

نور خود را به عین خود دیده

هرکه رو را ز غیر او بر تافت

پرتو نور او بر او برتافت

هرچه داری به عشق او درباز

تا کند او به روی تو در باز

هر یار که ثابت نبود در یاری

شاید که ورا به یاریش نشماری

تعداد ابیات منتشر شده : 510165