تو عشق حق چو شیری دان و حرصت همچو مورستان

گریزد شیر ازین معنی کز ایشان نیشتر دارد

چرا شیر از نهیب مور ناگه در خروش آید

گریزد آن چنان گوئی که بر جان نیشتر دارد

عجایب تر ازین چون است؟ جواب این سئوال او !

هر انسانی که فرماید عجایب فخر و فر دارد

عجایب تر از این دارم بگویم گر کنی باور

اگر رای تو در دریای حکمت آب و خور دارد

هوس چون مرغ شاهینت رباید مرغ روح از تن

گریزد آن از این شیطان و این بر آن ظفر دارد

تفکر کن در این معنی تو در شاهین و مرغابی

گریزان است این از آن و آن بر این ظفر دارد

هوس چون نفس مغناطیس ، حدید دل کشد با خود

سرب الماس چون حکمت از الماس جهلت او گذر دارد

نگوئی سنگ مغاطیس آهن چون کشد با خود

سرب الماس چون برد و این حکمت چه در دارد

بود آن بیضه ذات تو که رنگ اوست بی رنگی

تنزل در صفت هر یک دگر سان بال و پر دارد

نگوئی بیضه یک رنگ است و مرغان هر یکی رنگی

نوای هر یکی ینگی ، دگر سان بال و پر دارد

تعداد ابیات منتشر شده : 27723