یا رب که تو را چنین دلی حاصل باد

دایم به مقام جمع خود واصل باد

همه عالم به نور او روشن

نظری کن به نور دیدهٔ من

همه را رو به دوست از همه رو

وحده لا اله الا هو

همه حق است و خلق اینجا نیست

خلق ما جو که خلق با ما نیست

همه تسبیح حضرتش گویند

همه ناطق به رحمت اویند

همه پابند آن دلارامند

مرغ و دانه تمام در دامند

همچو غنچه تمام بگشوده

نور خود را به عین خود دیده

هرکه رو را ز غیر او بر تافت

پرتو نور او بر او برتافت

هرچه داری به عشق او درباز

تا کند او به روی تو در باز

هر یار که ثابت نبود در یاری

شاید که ورا به یاریش نشماری

 • جستجوی تیر در همه ی آثار
 • جستجوی نماز در حافظ
 • جستجوی ازآغاز باید در فردوسی
 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی ساق در همه ی آثار
 • جستجوی گاهی راست در جامی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی عشق در سعدی
 • جستجوی در زندگی در بیدل دهلوی
 • جستجوی هسته و وابسته این شعر در پروین اعتصامی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508725