چشم بگشا و جمال او ببین

نور روی او به او نیکو ببین

بگذر ز نشان و نام هستی

در عالم نیستی نشان بین

گوئی فردا ببینم او را

فردا امروز و این زمان بین

از دیدهٔ مردم ار نهانست

پیداست به چشم ما عیان بین

بر دیدهٔ ما نشین زمانی

نور بصر محققان بین

جامی به کف آر عارفانه

معشوقهٔ جمله عاشقان بین

در جام جهان نما جهان بین

در آینه عین ما روان بین

دیگران بینند او را در بهشت

تو بیا گر عارفی اینجا ببین

عاشقانه صحبتی با ما بدار

عاشق و معشوق را یک جا ببین

می نماید آن یکی در هر یکی

آن یکی با هر یکی یکتا ببین


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561