جهد کن تا پیر عقل و دین شوی

تا چو عقل کل، تو باطن بین شوی

از درون خویشتن جو چشمه را

تا رهی از منت هر ناسزا

چون که راهش، بسته شد، شد بینوا

تشنه ماند و زار، با صد ابتلا

عقل تحصیلی، مثال جویها

کان رود در خانه ای، از کویها

ور ره نقبش بود بسته، چه غم؟

کو همی جوشد ز خانه، دم به دم

چون ز سینه، آب دانش، جوش کرد

نی شود گنده، نه دیرینه، نه زرد

عقل دیگر، بخشش یزدان بود

چشمهٔ آن، در میان جان بود

لوح حافظ، تو شوی در دور و گشت

لوح محفوظ است، کاو زین در گذشت

عقل تو افزون شود بر دیگران

لیک، تو باشی ز حفظ آن گران

از کتاب و اوستاد و فکر و ذکر

وز معانی و علوم خوب و بکرتعداد ابیات منتشر شده : 206541